Wat werd er besproken in de cliëntenraadvergadering van 22 mei?

Wat werd er besproken in de cliëntenraadvergadering van 22 mei?

24 mei 2024

Op 22 mei maakte de cliëntenraad kennis met zijn nieuwe voorzitster, Renée Dabekaussen. Zij volgt Jac Verhoeven op, voor wie dit de laatste vergadering was als voorzitter van de cliëntenraad. 

Deze dag was de cliëntenraad te gast in de vergadering van de raad van toezicht. Aan de orde kwamen de strategienota en de digitalisering. De cliëntenraad benadrukte dat de digitalisering er niet toe mag leiden dat er mensen buiten de boot gaan vallen omdat ze digitaal minder vaardig zijn. De raad van toezicht beloofde dat hier aandacht voor zal zijn.

Aansluitend ontving de cliëntenraad de raad van bestuur in zijn vergadering. Anouk Vermeer lichtte de strategienota toe.  De cliëntenraad richtte zich bij de bespreking vooral op de betekenis van de nieuwe strategie voor de cliënt. Het beleid moet ten dienste staan van de cliënt, niet in de eerste plaats voor de zorgverlener of de specialist.

De cliëntenraad vond de strategienota een duidelijk stuk dat voldoende aanknopingspunten biedt om tot een goede uitwerking te komen. De raad besloot daarom een positief advies uit te brengen over de strategienotitie.

De raad stelde de “Reflectie op het kwaliteitsbeeld CEW” vast, waarin de raad een positieve reactie gaf op het kwaliteitsbeeld van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg, vergezeld van enkele suggesties om de plaats van de client in een volgende uitgave nog prominenter te maken.