Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE TAAK VAN DE CLIENTENRAAD

De cliëntenraad behartigt de belangen van patiënten die bij Kempenhaeghe onder behandeling zijn. Daartoe voert de raad overleg met de raad van bestuur en denkt de raad mee over onderwerpen die voor patiënten van belang zijn, zowel beleidsmatige als meer praktische zaken. De rechten en plichten van de raad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen: WMCZ. Deze wet biedt elke raad ruimte om eigen accenten te leggen. De wet heeft tot doel de inspraak van u als zorgvrager te vergroten.

De centrale doelstelling van de cliëntenraad van Kempenhaeghe is de 'participatiegevoeligheid' binnen Kempenhaeghe te vergroten: in alle geledingen moet zoveel als mogelijk accent liggen op mede-zeggenschap van de patiënt/bewoner en er moet ruimte zijn voor de vrije keus van de patiënt/bewoner. Een optimale informatie-voorziening is daarvoor vereist.