Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliëntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiënten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiënten en - vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

Folder cliëntenraad

epilipsie

De cliëntenraad vergaderde

De cliëntenraad vergaderde met de directeur CEW

Op 28 november sprak de cliëntenraad met Antwan van Ooijen, directeur CEW. Dit gesprek kon veertien dagen geleden niet doorgaan omdat toen te veel leden van de cliëntenraad afwezig waren. Omdat de care-leden van de cliëntenraad geregeld met de directie van CEW overleggen, hoefden nu niet alle onderwerpen uitvoerig besproken te worden.

De cliëntenraad wilde wel graag meer weten over de brief die cliënten en wettelijke vertegenwoordigers ontvingen over de veranderingen in de declaraties van de zorg.
Antwan van Ooijen lichtte toe dat Kempenhaeghe een aantal zorgactiviteiten niet langer uit het budget van de Wet Langdurige Zorg gaat betalen, maar deze activiteiten declareert bij de zorgverzekeraar als derdelijnszorg.
Antwan van Ooijen benadrukte dat het alleen gaat om een andere manier van declareren, de zorg wordt niet minder en ook niet anders. De cliënten zullen weinig van merken van deze andere manier van declareren. Weliswaar kunnen bepaalde kosten op het eigen risico drukken, maar de gedachte is dat de meeste cliënten hun eigen risico per jaar al gebruiken en dan merken ze er niets van.

De cliëntenraad vroeg naar de ontwikkelingen rond cliëntenparticipatie. Volgens Antwan van Ooijen wordt hier hard aan gewerkt. De bedoeling is dat elke afdeling een aandachtsfunctionaris krijgt die ervoor moet zorgen dat cliënten kunnen meepraten over zaken die hun dagelijks leven aangaan. Voor de cliëntenraad is dit een belangrijk onderwerp en de raad zal de ontwikkelingen op dit gebied volgen.

Een ander belangrijk punt voor de cliëntenraad is de digitalisering in de zorg. Steeds meer gaat digitaal en de raad vindt dat ook mensen die niet zo goed uit de voeten kunnen met de computer mee moeten kunnen doen.
Volgens Antwan van Ooijen wordt voortaan in de zorgplanbesprekingen meegenomen hoe de cliënt en zijn vertegenwoordigers zo veel mogelijk digitaal mee kunnen doen. De cliëntenraad vroeg of het mogelijk is de digicoaches die het personeel helpen digitaal vaardig te worden, ook voor cliënt(vertegenwoordigers) in te zetten. De raad wees ook op het bestaan van Pharos, een landelijk expertisecentrum dat bijdraagt aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen.


De cliëntenraad vergaderde op 14 november 2022

Op 14 november zou de cliëntenraad praten met de directie CEW over zaken die met CEW te maken hebben. Door omstandigheden waren die dag de meeste CEW-afgevaardigden afwezig. Het gesprek met Antwan van Ooijen en Tanja van Dun ging daarom niet door. De leden die er wel waren spraken af dat de cliëntenraad probeert snel een nieuwe afspraak met de directie CEW te plannen.

Afgezien van de bezetting op deze vergadering kampt de cliëntenraad met een tekort aan leden. Minstens twee vacatures wachten op invulling en kandidaten staan niet voor de deur te dringen. Deze onderbezetting blijft niet zonder gevolgen. Op de agenda van de vergadering stonden enkele uitnodigingen om deel te nemen aan projecten of overleggen rond epilepsie. De cliëntenraad besloot om niet op deze uitnodigingen in te gaan. De raad vraagt de voorzitter en de ambtelijk secretaris om voor het volgende werkjaar een planning te maken wanneer welke onderwerpen aan de orde moeten en kunnen komen.