Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliëntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiënten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiënten en - vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

Programma familiebijeenkomst Brussen 29 oktober 2023.

Symposium Levenslijn Platform VG 7 oktober 2023

Samenvatting familiebijeenkomst 26 maart 2023

Jaarverslag 2022 cliëntenraad

Folder cliëntenraad

epilipsie

De cliëntenraad vergaderde

Op 4 september was het beeldscherm van de computer bijna te klein om alle deelnemers aan de vergadering in beeld te brengen. Behalve de voltallige raad van bestuur was ook een afvaardiging vanuit de raad van toezicht bij de vergadering aanwezig. Namens de raad van toezicht woonden Saskia Brand en Magna Simons de vergadering bij.
De cliëntenraad maakte kennis met Erwin van Geenen, de nieuwe bestuurder van Kempenhaeghe. Met zijn komst als collega van Anouk Vermeer is de raad van bestuur weer op volle sterkte.

Aan het begin van de vergadering verzorgde Marije van Ruijven, directiesecretaris CEW, een presentatie over het verloop van de Wet Zorg en Dwang. Deze wet regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of een geriatrische aandoening bij onvrijwillige zorg. Aan de hand van de registratiecijfers over het eerste half jaar 2023 vertelde Marije over de maatregelen die waren genomen. De cijfers gaven de cliëntenraad aanleiding tot vragen. Niet alleen bij hoge cijfers, maar ook bij lage aantallen. Wordt er wel goed geregistreerd, vroeg men zich af. De raad had behoefte aan een vervolg op deze presentatie.

Na de rapportage door de raad van bestuur, een vast agendapunt in elke overlegvergadering, stonden twee adviesvragen op de agenda.
De eerste betrof de verdeling van de overheadkosten. De cliëntenraad stemde in met de uitgangspunten voor de verdeling van de indirecte kosten over de verschillende eenheden.
De raad adviseerde ook positief over de zes voorgenomen besluiten over de kostenverdeling.

De tweede adviesvraag ging over het rookbeleid.
Het rookbeleid is gebaseerd op drie principes: De voorbeeldfunctie, de bescherming van de niet-roker en de beperking van het brandrisico. De cliëntenraad was het eens met de uitgangspunten voor het beleid. Hij adviseerde de raad van bestuur om bij de vaststelling van de maatregelen rekening te houden met het levensgeluk van de cliënt. De raad doelde hierbij zowel op de mogelijkheden voor rokers onder de cliënten om te kunnen blijven roken, als op het bieden van hulp aan cliënten die willen stoppen met roken.

De raad van bestuur gaf een toelichting op de kaderbrief 2024. Die gaf de cliëntenraad geen aanleiding tot vragen.