Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliëntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiënten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiënten en - vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

epilipsie

De cliëntenraad vergaderde

Op 21 september vergaderde de cliëntenraad met de voltallige raad van bestuur. Je kunt wel stellen dat corona de rode draad vormde in deze vergadering.

Bij de bespreking van de voortgangsrapportage van de raad van bestuur stond de cliëntenraad stil bij de financiële rapportage. Uit deze rapportage blijkt dat corona een heel grote invloed heeft op de financiële resultaten van Kempenhaeghe. Hoewel de situatie de laatste maanden weer lijkt te verbeteren, is de toekomst nog heel onzeker. Dit komt volgens de raad van bestuur ook omdat de compensatieregelingen van de zorgverzekeraars zijn gebaseerd op periodes waarin de productie van Kempenhaeghe om verschillende redenen wat achterbleef.

De cliëntenraad stelde de klimaatbeheersing in verschillende gebouwen van Kempenhaeghe aan de orde, omdat de raad vanuit ‘t Sandt signalen had opgevangen dat het woongenot de afgelopen zomer flink te wensen over liet. De raad van bestuur erkende de problemen en lichtte toe dat een oplossing op zich had laten wachten omdat corona leidde tot een investeringsstop. Nu kan er weer worden verder gewerkt aan maatregelen, zodat een volgende hittegolf niet meer tot zulke problemen hoeft te leiden. De cliëntenraad stelde voor om behalve naar puur technische ook naar andere oplossingen te kijken, bijvoorbeeld in de sfeer van groenvoorzieningen.

De cliëntenraad heeft gemerkt dat de werkdruk van de cliëntenraadsleden toeneemt door het vele werk buiten de vergaderingen om. Denk aan deelname in selectieprocedures, werkgroepen en overlegsituaties. De raad stelde daarom aan de raad van bestuur voor om de vertegenwoordiging vanuit CEW met één lid uit te breiden. In overleg met de raad van bestuur is afgesproken dat het reglement hiervoor nog niet zal worden aangepast, maar dat de cliëntenraad wel zal gaan werken met een uitbreiding gedurende een proefperiode. Na afloop van die periode zal worden beslist of het reglement al of niet moet worden aangepast.

Het was de cliëntenraad opgevallen dat in het “coronateam” diverse geledingen uit de organisatie worden betrokken, maar dat de cliënt ontbreekt. Volgens de raad van bestuur is het vanwege het veelal technische karakter en de noodzakelijke snelheid van werken in het coronaoverleg praktisch niet realiseerbaar om de cliëntenraad hierbij te betrekken.  Omdat de raad van bestuur wel hecht aan de inbreng door de cliënt wordt gezocht naar een mogelijkheid om de cliëntenraad een controlerende functie te geven, bijvoorbeeld door de besluitenlijsten ter informatie aan de cliëntenraad toe te sturen. Als de raad dat nodig vindt, kan hij dan alsnog zijn visie op bepaalde onderwerpen aan de raad van bestuur laten weten.