Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliëntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiënten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiënten en - vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

Loslaten in balans: 26 maart 2023

Jaarverslag 2022 cliëntenraad

Folder cliëntenraad

epilipsie

De cliëntenraad vergaderde

De cliëntenraad vergaderde

Op 6 maart waren Paul Berger en Jolanda Dijstelbloem, directie Cure te gast in de cliëntenraadsvergadering. Paul informeerde de raad over de gang van zaken bij de cure-afdeling van Kempenhaeghe. Hij begon met een terugblik op 2022 waarbij hij, ondanks de problemen in de personele bezetting, een bescheiden positief resultaat kon melden. Daarna vertelde hij over de plannen om de contacten met de zorgverzekeraars te verbeteren. De cliëntenraad vroeg of de raad hier een bijdrage zou kunnen leveren. De directie Cure zei hiervan bij toekomstige contacten graag gebruik te willen maken.
Paul Berger besteedde in zijn presentatie ook aandacht aan de verhuizing van Oosterhout naar Breda. Hij zei ervan uit te gaan dat de zorg hier niet onder te lijden zou krijgen.
Het laatste onderwerp in de presentatie ging over de strategie van Cure. Hierbij wees Paul Berger op de transitiezorg bij CNL, de naadloze zorg tijdens de overgang van jongere naar volwassene.

Roland Lahaye, lid van de cliëntenraad, informeerde zijn collega’s over MEGA (Mijn Ervaring Geeft Antwoord), het initiatief om binnen en buiten Kempenhaeghe meer gebruik te maken van ervaringsdeskundigheid op het gebied van epilepsie. Het doel van dit initiatief is om bewoners meer te betrekken bij beslissingen die direct voor hen van belang zijn. De cliëntenraad zei dit een belangrijk initiatief te vinden.

De raad had geen problemen met het profiel voor een zesde lid van de raad van toezicht. Hij adviseerde hier positief over.

In verband met het kwaliteitsrapport van CEW beantwoordde de cliëntenraad enkele vragen over participatie.
De cliëntenraad vindt dat zijn activiteiten in 2022 zeker hebben bijgedragen aan de participatie van cliënten bij Kempenhaeghe. Als voorbeeld wijst de raad hierbij op de familiebijeenkomst, waar hij bij betrokken was. Ook drong de cliëntenraad aan op het voeren van bewonersoverleg per afdeling en dat wil hij ook blijven stimuleren.
De cliëntenraad vindt dat hij zeker invloed heeft op diverse thema’s binnen CEW. De raad neemt deel aan verschillende werkgroepen, waaronder de werkgroep participatie. De raad krijgt meer verzoeken om mee te doen dan hij kan beantwoorden en wijst hierbij op de vacatures in de cliëntenraad.
De raad vindt dat het wel moeilijk blijft om de achterban bij ontwikkelingen te betrekken.