Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliëntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiënten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiënten en - vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

VACATURE:

de cliëntenraad zoekt een nieuw lid voor de care-delegatie.

Spreekt onderstaand profiel u aan of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met cliëntenraad@kempenhaeghe.nl.

• u bent bekend bij Kempenhaeghe als ouder/contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger van een bewoner van CEW;

• u neemt deel aan de bewonersraadvergaderingen;

• u heeft direct contact met bewoners in de buitenhuizen

• u bent in staat op te komen voor de belangen van alle cliënten van Kempenhaeghe en deze belangen te verwoorden;

• u bent in staat onafhankelijk te opereren, u in te leven in de belangen van cliënten en anderzijds voldoende afstand te nemen van persoonlijke emotionele belangen;

• u kunt contact onderhouden met de achterban;

• u bent in staat tactvol, kritisch en standvastig op te treden;

• u heeft het vermogen om beleidsinhoudelijke stukken te analyseren;

• u bent bereid is eventuele scholing te volgen;

• u heeft voldoende tijd en gelegenheid en bent beschikbaar is voor het bijwonen van bijeenkomsten van de cliëntenraad;

• u bent in de gelegenheid om tijdens kantooruren deel te nemen aan werkgroepen of vergaderingen over specifieke onderwerpen;

• u bent in staat en in de gelegenheid u te oriënteren in hetgeen op Kempenhaeghe leeft.

epilipsie

De cliëntenraad vergaderde

Op 11 juli praatte Peter Kerkhofs, (adviseur informatiemanagement) de raad bij over het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP5). Met subsidies stimuleert dit programma de uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en uitwisseling met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt. De patiënt kan via de PGO de eigen medische gegevens van de ene zorgverlener aan de andere beschikbaar stellen. Zo krijgt die zorgverlener een completer beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt. En de patiënt kan zelf de regie houden op de eigen gezondheid. Automatisering speelt in dit proces een belangrijke rol. Uit de antwoorden van Peter Kerkhofs op vragen vanuit de raad bleek dat nog niet alles duidelijk is, maar dat Kempenhaeghe wel op koers ligt met de uitvoering van het programma.
Peter Kerkhofs vroeg of de cliëntenraad een ondersteunende rol wil spelen bij dit project, bijvoorbeeld door op te treden als ambassadeur, of door een proef te doen met het invullen van een PGO.
Vanuit de cliëntenraad kwam de suggestie om een laagdrempelig webinar te organiseren om cliënten en personeel van Kempenhaeghe te informeren.

In 2021 is het beleid geestelijke verzorging vastgesteld. Men verzuimde hierbij de instemming van de cliëntenraad te vragen. Daarom kreeg de raad alsnog de gelegenheid om zich uit te spreken over de notitie Geestelijke Verzorging binnen Kempenhaeghe.
De cliëntenraad stelde vast dat de notitie een theoretische beschouwing biedt over geestelijke verzorging, waarbij de verbinding met de cliënt en de werkvloer ontbreekt. Waar je verwacht dat geestelijke verzorging de cliënt centraal zou stellen, lijkt ondersteuning van de organisatie de belangrijkste insteek en komt de cliënt in de notitie nauwelijks voor. De raad vraagt zich af waar de 1,4 fte die voor geestelijke verzorging beschikbaar is, in de organisatie zichtbaar is. Tevergeefs zoekt de cliëntenraad naar wat de geestelijke verzorger in die tijd voor de cliënt doet en waar de cliënt de geestelijk verzorger kan vinden.
De cliëntenraad zal zijn teleurstelling over de beleidsnotitie aan de raad van bestuur overbrengen.