Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliëntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiënten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiënten en - vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

 

epilipsie

De cliëntenraad vergaderde

Op 16 augustus praatte dr. Richard Lazeron de cliëntenraad bij over de stand van zaken in het zorgportaal. Hij vertelde dat er wordt gewerkt aan het toegankelijker maken van het systeem. Enerzijds door meer bekendheid te geven aan het bestaan van het systeem, anderzijds door het vergroten van de mogelijkheden. Speciale aandacht hierbij is er voor de poliklinische patiënten. Over het tijdspad voor het realiseren van de verbeteringen kon de heer Lazeron nog niets zeggen. Het uitgangspunt bij de gehele operatie omschreef hij als ‘hoe maken we het systeem gebruiksvriendelijk binnen de bestaande mogelijkheden.’

De cliëntenraad bracht een positief advies uit over de benoeming van mevrouw Annelies Goorts tot WZD-functionaris.

Met belangstelling volgt de cliëntenraad de ontwikkeling van verschillende vormen van bewonersoverleg op afdelingen. De raad wil graag onderzoeken op welke manier deze overlegvormen een rol kunnen spelen in de communicatie tussen raad en achterban.

Tot zijn spijt moest de raad vernemen dat Jan-Willem van Wezel, sinds december 2020 lid van de raad, zijn lidmaatschap van de cliëntenraad om gezondheidsredenen moet beëindigen. De raad dankte Jan-Willem voor het werk dat hij voor de cliëntenraad heeft verricht.
Met het vertrek van Jan-Willem van Wezel bereikt het aantal vacatures in de cliëntenraad een zorgwekkend niveau. In de volgende overlegvergadering met de raad van bestuur wil de cliëntenraad met de raad van bestuur van gedachten wisselen over manieren om de raad weer op sterkte te krijgen.