Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliëntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiënten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiënten en - vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

 

epilipsie

De cliëntenraad vergaderde

Vooruitlopend op de te verwachten landelijke maatregelen en aansluitend bij de adviezen van Kempenhaeghe vergaderde de cliëntenraad op 12 oktober via Zoom.
Omdat de ontwikkelingen rond het coronavirus er zorgelijk uitzien besloot de raad om tot nader order alleen via Zoom te vergaderen, dus ook als er externe gasten aan de vergadering deelnemen.

Met verbazing heeft de cliëntenraad gehoord dat er per 1 januari een nieuwe directeur CEW is benoemd. Het laatste bericht dat de raad over deze procedure had gehoord was in augustus, toen werd medegedeeld dat de procedures voor directeuren ACE en CEW waren hervat. Hierop volgde alleen maar stilte. Tot nu dus, en nu is er kennelijk al iemand op de functie directeur CEW benoemd.

Als deze berichten kloppen, vraagt de cliëntenraad zich af hoe zich dit verhoudt tot artikel 7, lid i van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. Volgens dit wetsartikel dient de instelling de cliëntenraad in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen “over elk door haar voorgenomen besluit inzake de selectie en benoeming van personen die leiding geven aan degenen die zorg verlenen aan cliënten, indien het een instelling betreft die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven”.
De cliëntenraad wil graag weten hoe het nieuws over de benoeming zich volgens de raad van bestuur verhoudt tot het adviesrecht van de cliëntenraad bij de benoeming van een directeur CEW en besloot deze vraag aan de raad van bestuur voor te leggen.
Als de raad antwoord heeft gekregen van de raad van bestuur zal hij zich beraden op een definitief standpunt over het verloop van deze procedure.

De vertegenwoordigers van de cliëntenraad in de Stuurgroep en werkgroepen Wzd praatten de raad bij over de ontwikkelingen rond de wet Zorg en Dwang.