Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliëntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiënten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiënten en - vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

epilipsie

De cliëntenraad vergaderde

Op 13 juni ontving de cliëntenraad in de overlegvergadering met de raad van bestuur ook een afvaardiging van de raad van toezicht. Namens de raad van toezicht waren aanwezig de voorzitter, mevrouw Annemiek Jetten en de heer Harm Haak, sinds kort lid van de raad van toezicht.
Zoals altijd in een overlegvergadering besprak de raad de voortgangsrapportage van de raad van bestuur. Hierbij meldde de raad van bestuur dat dezelfde middag de verkoop van het pand in Oosterhout was bekrachtigd.
Naar aanleiding van de beknopte rapportage over april sprak Nico Geurts zijn bezorgdheid uit over de financiële situatie van Kempenhaeghe. Hij kondigde maatregelen aan om de situatie weer gezond te maken.

De raad van bestuur deelt de zorgen van de cliëntenraad over de bruikbaarheid van de VIM-cijfers. De cliëntenraad kondigde aan de ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen, vooral waar het gaat om medicatie en vallen.

Met de raad van toezicht sprak de cliëntenraad over communicatie met de raad van toezicht. De raad van toezicht bezoekt één keer per jaar een vergadering van de cliëntenraad en de cliëntenraad neemt deel aan een themabijeenkomst met raad van toezicht en alle medezeggenschapsorganen van Kempenhaeghe. Beide partijen zeiden tevreden te zijn over de samenwerking.

Het beleid Geestelijke Verzorging is in 2021 vastgesteld. De raad van bestuur verontschuldigde zich voor het feit dat de cliëntenraad hierbij niet was betrokken, terwijl de raad op dit punt instemmingsrecht heeft. Hij bood de raad alsnog de gelegenheid om zijn oordeel over de beleidsnotitie te geven. De raad besloot de notitie voor een volgende vergadering te agenderen.

Vacature cliëntenraad.
In de cliëntenraad bestaat een vacature voor de sectie Care. De cliëntenraad gaat op zoek naar iemand die onder andere:
• Bekend is bij Kempenhaeghe als ouder of contactpersoon van een bewoner van CEW;
• In staat is op te komen voor de belangen van alle cliënten van Kempenhaeghe en deze belangen te verwoorden;
De volledige profielschets zal binnen de instelling bekend worden gemaakt via de kanalen die de cliëntenraad gebruikt.