Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliëntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiënten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiënten en - vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

epilipsie

De cliëntenraad vergaderde

Op 8 juni vergaderde de cliëntenraad via ZOOM met als belangrijkste gespreksonderwerp het jaarverslag van de MIP-VIM-commissie. De vraag die de raad van bestuur hierbij aan de cliëntenraad stelde “Hoe draagt dit bij tot kwaliteitsverbetering”, liet zich nog niet zo gemakkelijk beantwoorden. Dit komt mogelijk door de splitsing van het verslagjaar in een ‘voor-HiX-periode’ en een ‘HiX-periode’ en door de tot nu toe gebrekkige informatie die HiX oplevert. Het resultaat is een hoeveelheid gegevens die te weinig informatie bevat en waarvan de implicaties voor het beleid niet duidelijk zijn.
Voor zover de raad uit de cijfers kan afleiden is er nog geen verbetering te zien op het punt van de medicijnverstrekking. De cliëntenraad vindt het zorgwekkend dat het grootste aantal bij de medicatiemeldingen betrekking heeft op “toediening/gebruik”. Het lijkt er volgens de raad op dat het hierbij gaat om menselijke fouten en dat baart de raad zorgen. De raad vindt het een gemis dat duiding van de gegevens ontbreekt. Daarom is het moeilijk om te zeggen hoe dit rapport kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering.

Naar aanleiding van de verslaglegging over de voortgang van de werkgroepen die bezig zijn met de invoering van de Wet Zorg en Dwang vraagt de cliëntenraad zich af of er binnen de organisatie genoeg tijd en genoeg kennis aanwezig is om te kunnen werken met alle wet- en regelgeving die op de zorg afkomt. De raad is bang dat de kwaliteit van de zorg te lijden zal krijgen onder de hoeveelheid regels waarmee men moet werken.

De definitieve notitie over de visie op het familiebeleid heeft de goedkeuring van de cliëntenraad. De raad hoopt dat deze notitie voortvarend zal worden omgezet in acties.

De cliëntenraad werd verder geïnformeerd over de voortgang van het Paulusproject en van de ontwikkelingen van de Corona-maatregelen. Na de versoepeling van de bezoekregels kijkt de raad met spanning uit naar de verdere verruiming van de regels, onder andere voor het logeren bij ouders en familie voor CEW-cliënten.