Clientenraad Kempenhaeghe

DOWNLOAD | CONTACT | LINKS | SITEMAP

 
HOME | TAAK | BEVOEGDHEDEN | RAADPLEGING | BEWONERSRAAD | LEDEN

DE CLIENTENRAAD LAAT JE STEM HOREN

De cliŽntenraad van Kempenhaeghe vertegenwoordigt patiŽnten en bewoners van Kempenhaeghe en heeft tot taak hun belangen te behartigen. De raad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Kempenhaeghe over beleidsmatige en meer praktische zaken. De clientenraad werkt samen met de Ouder Familie Vereniging. Doel van al de activiteiten van de raad is de medezeggenschap van patiŽnten en Ė vertegenwoordigers van - bewoners en hun ruimte voor een vrije keus te vergroten.

epilipsie

De cliŽntenraad vergaderde

Op 11 september vergaderde de cliŽntenraad met de raad van bestuur. De raad sprak met mevrouw Chatrou en de heer Geurts over de rapportage van de raad van bestuur aan de cliŽntenraad van augustus 2017. Naar aanleiding van de informatie over de ontwikkelingen op het gebied van het vastgoed ging de cliŽntenraad graag in op het aanbod om in een vergadering meer uitleg te krijgen van een ter zake deskundige over diverse vastgoedonderwerpen.

De kwartaalrapportage over het tweede kwartaal vertoonde een zorgelijk beeld over het aantal nieuwe cliŽnten van de cure-afdeling, maar volgens de raad van bestuur heeft zich dat inmiddels opmerkelijk snel hersteld.

Het ziekteverzuim onder het personeel geeft wel aanleiding tot zorgen, ook al zou Kempenhaeghe niet ongunstig afsteken bij de gehandicaptensector in het algemeen. De cliŽntenraad vraagt aan de raad van bestuur om tijdens de aangekondigde ďluisterbezoekenĒ extra aandacht te besteden aan factoren die mogelijk een negatieve invloed kunnen hebben op het welbevinden van medewerkers.

De cliŽntenraad vroeg om een toelichting op de manier waarop in de ontstane vacature van voorzitter van de bewonersraad wordt voorzien. Het antwoord van de raad van bestuur maakte duidelijk dat de bewoners nog voldoende mogelijkheden hebben om op een democratische wijze invloed uit te oefenen op de keuze van een nieuwe voorzitter.

De toekomst van de manege is voor de cliŽntenraad een bron van zorg. De raad van bestuur bevestigde dat de exploitatie van de manege niet zonder zorgen verloopt, maar zegde toe dat de manege desondanks vooralsnog niet zal worden gesloten.  

 

Op 13 september vergaderde de cliŽntenraad met de raad van toezicht. Het enige gespreksonderwerp tijdens deze vergadering was de rol van de cliŽntenraad bij de benoeming van leden van de raad van toezicht. Conform de WMCZ heeft Kempenhaeghe in haar statuten een regeling opgenomen, die waarborgt dat de cliŽnten invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van de raad van toezicht.

De bedoelde regeling houdt in dat tenminste ťťn lid van de raad van toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de cliŽntenraad, tenzij de cliŽntenraad heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van het haar toegekende recht tot voordracht.

In overleg met de raad van toezicht heeft de cliŽntenraad afgezien van het recht om incidenteel een bindende voordracht te doen in ruil voor het adviesrecht bij elke benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht. De raad van toezicht zegde toe om ervoor te zorgen dat tenminste ťťn van de leden van de raad specifieke aandacht zal hebben voor het cliŽntenbelang.